Locksize any

Lothar Ehrensberger

Locksize any
Hi folks,

can anyone tell me, if there is a situation possible, in which DB2 V7.1 on
OS/390 (no datasharing) starts locking rows not pages as described in the
IBM literature. I had the situation that a change of locksize any to
locksize part caused a "resource unavailable". When changing to locksize
row resource unavailable disappeared.

thanks to all helpers[login to unmask email]

Re: Locksize any
(in response to Lothar Ehrensberger)
What is the value of LOCKPART?
Look under LOCKPART in V7 SQL Reference for more information about LOCKPART
and SPL and the various possibilities that may answer your query.

HTH
Jaiwant


On Wed, 8 Jan 2003 06:33:29 -0600, Lothar Ehrensberger
<[login to unmask email]> wrote:

>Hi folks,
>
>can anyone tell me, if there is a situation possible, in which DB2 V7.1 on
>OS/390 (no datasharing) starts locking rows not pages as described in the
>IBM literature. I had the situation that a change of locksize any to
>locksize part caused a "resource unavailable". When changing to locksize
>row resource unavailable disappeared.
>
>thanks to all helpers
>
>
>
the DB2-L webpage at http://listserv.ylassoc.com. The owners of the list
canAlexandros Papadopoulos

Re: Locksize any
(in response to JJaiwant@AOL.COM)
Hello Lothar,

What do you mean by 'locksize part'? How about changing to locksize page?
Well, actually if you specify 'locksize row', is exactly the case that DB2
(according to IBM literature)
starts locking rows instead of pages. This obviously invreases the amount of
job to be done by IRLMPROC, and might cause some problems.

Alekos

-----Original Message-----
From: Lothar Ehrensberger [mailto:[login to unmask email]
Sent: Wednesday, January 08, 2003 2:33 PM
To: [login to unmask email]
Subject: Locksize any


Hi folks,

can anyone tell me, if there is a situation possible, in which DB2 V7.1 on
OS/390 (no datasharing) starts locking rows not pages as described in the
IBM literature. I had the situation that a change of locksize any to
locksize part caused a "resource unavailable". When changing to locksize
row resource unavailable disappeared.

thanks to all helpers****************************************************************************
**********
National Bank of Greece Group email disclaimer
This message is intended only for the addressee(s). If you are not included
in the intended recipient list you are notified that disclosing, copying,
distributing or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited.
Employees of National Bank of Greece Group are expressly required not to
make defamatory statements and not to infringe or authorize any infringement
of copyright or any other legal right by e-mail communications. Any such
communication is contrary to company policy and outside the scope of the
employment of the individual concerned.
The company will not accept any liability in respect of such communication,
and the employee responsible will be personally liable for any damages or
other liability arising. Employees who receive such an e-mail must notify
their supervisor immediately.
****************************************************************************
**********


***************************************************************************************
Äéåõêñßíéóç çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ
Ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óå áõôü ôï ìÞíõìá åßíáé åìðéóôåõôéêÝò êáé ç ÷ñÞóç ôïõò åðéôñÝðåôáé ìüíïí áðü ôïí ðñïïñéæüìåíï ðáñáëÞðôç. ÅÜí Ý÷åôå ëÜâåé ôï ðáñüí ìÞíõìá áðü ëÜèïò êáé äåí åßóôå ï ðñïïñéæüìåíïò ðáñáëÞðôçò, óáò åíçìåñþíïõìå üôé áðïêÜëõøç, áíáðáñáãùãÞ, äéáíïìÞ Þ ïðïéáóäÞðïôå Üëëçò ìïñöÞò ÷ñÞóç ôùí ðåñéå÷ïìÝíùí ôïõ ðáñüíôïò ìçíýìáôïò áðáãïñåýåôáé. Åðßóçò ðáñáêáëåßóèå íá áðïóôåßëåôå ôï áñ÷éêü ìÞíõìá óôç äéåýèõíóç [login to unmask email], êáèþò êáé óôç óõíÝ÷åéá íá äéáãñÜøåôå ôï ìÞíõìá áðü ôï óýóôçìÜ óáò.
Ïé åðéêïéíùíßåò ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ äåí åßíáé áóöáëåßò êáé ãéá ôïí ëüãï áõôü ï ¼ìéëïò Åôáéñéþí ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò äåí áðïäÝ÷åôáé íïìéêÞ åõèýíç ãéá ôá ðåñéå÷üìåíá ôïõ ðáñüíôïò ìçíýìáôïò êáé ãéá ïðïéáäÞðïôå æçìéÜ ðñïêëçèåß áðü éïýò ðïõ åßíáé äõíáôüí íá åéóáãÜãåé. Ïé áðüøåéò ðïõ äéáôõðþíïíôáé áíÞêïõí áðïêëåéóôéêÜ óôïí áðïóôïëÝá ôïõ ìçíýìáôïò êáé äåí áíôéðñïóùðåýïõí áðáñáßôçôá ôéò áðüøåéò ôïõ Ïìßëïõ Åôáéñéþí ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò.
Óáò Åõ÷áñéóôïýìå,
¼ìéëïò Åôáéñéþí ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò

Email Disclaimer
The information in this email is confidential and is intended solely for the addressee(s). If you have received this transmission in error, and you are not an intended recipient, be aware that any disclosure, copying, distribution or use of this transmission or its contents is prohibited. Furthermore, you are kindly requested to send us back the original message at the address [login to unmask email], and delete the message from your system immediately.
Internet communications are not secure and therefore the National Bank of Greece Group does not accept legal responsibility for the contents of this message and for any damage whatsoever that is caused by viruses being passed. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of National Bank of Greece Group.
Thank You,
National Bank of Greece Group
***************************************************************************************