db2 for z/os audit all

Kadir Guray Meric

db2 for z/os audit all
hi,
if we set ‘AUDIT ALL’ for all tables on our db2 for z/os datasharing environment but if we don’t start any audit trace for the db2 members, does ‘AUDIT ALL’ bring any overhead?
thanks
________________________________
[ http://www.akbank.com/images/disclaimer.jpg ] < http://www.akbank.com/disclaimer.asp >

Bu e-posta ve muhtemel eklerinde verilen bilgiler kiþiye özel ve gizli olup, yalnýzca mesajda belirlenen alýcý ile ilgilidir. Size yanlýþlýkla ulaþmýþsa lütfen göndericiye bilgi veriniz, mesajý siliniz ve içeriðini baþka bir kiþiye açýklamayýnýz, herhangi bir ortama kopyalamayýnýz. Bu mesaj aksi sözleþme ile belirtilmedikçe herhangi bir finansal iþlem teklifi, alýmý, satýmý veya herhangi bir havalenin teyidi gibi bankacýlýk iþlemi yapýlmasý amacýný taþýmamaktadýr. Verilen tüm bilgilerin doðruluðu ve bütünlüðünün garantisi verilmemekte olup, önceden bildirilmeksizin deðiþtirilebilecektir. Bu mesajýn içeriði Bankamýzýn resmi görüþlerini yansýtmayabileceðinden Akbank T.A.Þ. hiçbir hukuki sorumluluðu kabul etmez.

_____________________________________________________________________
* IDUG EMEA * Vienna, Austria * 8-12 November 2010 * http://IDUG.ORG/EMEA *
* Your only source for independent, unbiased, and trusted DB2 information. *
** The best DB2 technical sessions in the world
** Independent, not-for-profit, User Run - the IDUG difference!
_____________________________________________________________________

If you need to change settings, http://www.idug.org/cgi-bin/wa?A0=DB2-L is the home of IDUG's Listserv

Cuneyt Goksu

Re: db2 for z/os audit all
(in response to Kadir Guray Meric)
Hi Kadir,

According to V9 manual, "the auditing is done only if the appropriate audit
trace class is active".

Regards - Cuneyt Goksu

Attend IDUG 2010 - EMEA, the premiere event for DB2 professionals.
8-12 November 2010, Vienna
Learn more at *http://www.idug.org* < http://www.idug.org/ >

2010/10/14 [login to unmask email] <[login to unmask email]>

> hi,
>
> if we set 'AUDIT ALL' for all tables on our db2 for z/os datasharing
> environment but if we don't start any audit trace for the db2 members, does
> 'AUDIT ALL' bring any overhead?
>
> thanks
>
>
>
>
>
>
>
>
> ------------------------------
> < http://www.akbank.com/disclaimer.asp >
>
> Bu e-posta ve muhtemel eklerinde verilen bilgiler kiþiye özel ve gizli
> olup, yalnýzca mesajda belirlenen alýcý ile ilgilidir. Size yanlýþlýkla
> ulaþmýþsa lütfen göndericiye bilgi veriniz, mesajý siliniz ve içeriðini
> baþka bir kiþiye açýklamayýnýz, herhangi bir ortama kopyalamayýnýz. Bu mesaj
> aksi sözleþme ile belirtilmedikçe herhangi bir finansal iþlem teklifi,
> alýmý, satýmý veya herhangi bir havalenin teyidi gibi bankacýlýk iþlemi
> yapýlmasý amacýný taþýmamaktadýr. Verilen tüm bilgilerin doðruluðu ve
> bütünlüðünün garantisi verilmemekte olup, önceden bildirilmeksizin
> deðiþtirilebilecektir. Bu mesajýn içeriði Bankamýzýn resmi görüþlerini
> yansýtmayabileceðinden Akbank T.A.Þ. hiçbir hukuki sorumluluðu kabul etmez.
>
>
> ------------------------------
>
> [image: Independent, not-for-profit, User Run - the IDUG difference! ] < http://www.idug.org/idug-europe/index.html >
>
> The IDUG DB2-L Listserv is only part of your membership in IDUG. If you are
> not already an IDUG member, please register here. < http://www.idug.org/register >
>

_____________________________________________________________________
* IDUG EMEA * Vienna, Austria * 8-12 November 2010 * http://IDUG.ORG/EMEA *
* Your only source for independent, unbiased, and trusted DB2 information. *
** The best DB2 technical sessions in the world
** Independent, not-for-profit, User Run - the IDUG difference!
_____________________________________________________________________

If you need to change settings, http://www.idug.org/cgi-bin/wa?A0=DB2-L is the home of IDUG's Listserv